Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)


Proiectul POSDRU/173/6.1/S/148897 „Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)” este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea REsurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”.

Perioada implementării proiectului: ianuarie 2015 - decembrie 2015

Valoarea proiectului: 2.674.521,00 lei

Inițiatorii Proiectului

In vederea implementării acestui proiect a fost format un Consorțiu de patru organizații non guvernamentale: Asociația ASURA în calitate de Beneficiar, Primăria Comunei Brădeni, Primăria Orașului Budești și Primăria Comunei Malu, în calitate de parteneri.

Atât Beneficiarul proiectului cât și partenerii își canalizează atenția în vederea sprijinirii categoriilor sociale dezavantajate prin organizarea de cursuri de formare profesională și cursuri de consiliere și orientare in carieră și nu numai. Aria acestora de expertiză fiind foarte vastă și benefică comunităților vizate.

Necesitatea proiectului

Proiectul de față se bazează pe necesitatea stringentă de a facilita accesul pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, a persoanelor de etnie romă şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor. În acest sens, prin înfiinţarea a 3 structuri de economie socială se răspunde obiectivelor generale și specifice POSDRU 2007-2013, cât şi Strategiilor Europene de dezvoltare a economiei sociale.

Implementarea proiectului în regiunile Centru și Sud-Muntenia vine și ca un răspuns al discrepanței mari, în ceea ce privește dezvoltarea economiei sociale, ce există între acestea și celelalte regiuni de dezvoltare și în special București Ilfov, unde în 2012 a fost înregistrat un număr aproape dublu de organizații active în sectorul economiei sociale, precum și venituri totale duble sau chiar triple.

De asemenea, necesitatea implementării acestui proiect vine și ca un răspuns la problemele internaționale, unde Economia socială a devenit un subiect din ce în ce mai prezent în dezbaterile academice, conferinţe, studii de cercetare, precum şi o prioritate la nivel european pentru perioada 2014 - 2020, o perioadă în care modelele economice şi sociale ale Europei trebuie regândite şi reinventate, iar întreprinderile sociale trebuie să devină motoare ale schimbării, inovării sociale, creşterii economice incluzive şi durabile.

Obiectiv general

Dezvoltarea a 3 structuri de economie socială și creșterea gradului de integrare durabilă atât pe piața muncii cât și în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane de etnie romă din regiunile Centru și Sud Muntenia.

Pe termen lung, prin integrarea socială a romilor pe piața muncii și în viața comunităților locale, proiectul își propune valorificarea mai bună a potențialului local și creșterea capacității administrației publice locale de a gestiona problemele sociale ale comunității.

Obiective specifice

romovarea economiei sociale la nivel naţional și regional ca un instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

 • Asigurarea unei mai bune inserţii sociale a persoanelor de etnie romă prin consolidarea şi valorificarea capacităţilor, competenţelor şi a stimei de sine;
 • Reducerea gradului de dependență a persoanelor de etnie romă faţă de ajutoarele sociale și reducerea gradului de sărăcie a acestora;
 • Crearea unui cadru constructiv de consiliere și orientare profesională

Activitățile proiectului

au un dublu rol: pe de o parte vor asigura derularea coerentă a proiectului iar pe de altă parte vor crea fundamente pentru continuitatea structurilor create în cadrul acestuia

 • Informare și comunicare
 • Identificarea și recrutarea grupului țintă
 • Furnizarea de servicii consiliere/ orientare profesională
 • Formarea profesională – Impletituri de nuiele
 • Înființarea și dezvoltarea a trei structuri de economie socială (SES) și crearea de locuri de muncă pentru persoanele din grupul țintă

Grupul țintă

Proiectul se adresează unui grup ţintă de 100 de persoane de etnie romă, care au reședința în una din cele trei localități (Comuna Brădeni, Orașul Budești și Comuna Malu) din regiunile Sud-Muntenia și Centru, din care 40% femei.

Documente necesare înscriere în grupul țintă:

 • Formular înregistrare grup țintă – original;
 • Copie CI – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședința se află într-unul din județele regiunii vizate;
 • Copie ultimul act de studiu;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal – original;
 • Dovada din care să reiasă apartenența la etnia romă;
 • Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă;
 • Declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile proiectului.

Rezultate așteptate

 • Identificarea și recrutarea a 100 de persoane din grupul țintă, din care 40% femei;
 • Program de consiliere pentru 100 de persoane din grupul țintă identificat și recrutat;
 • Program de formare profesională pentru Împletitor de nuiele pentru 24 de persoane din grupul țintă identificat și recrutat;
 • Înființarea a trei Structuri de Economie Socială;
 • Selectarea a minim 6 Manageri / Administratori pentru Structurile de Economie Socială (minim 2 manageri pentru fiecare SES în parte);
 • 30 de locuri de muncă create în cadrul Structurilor de Economie Socială (24 de persoane angajate vor face parte din grupul țintă selectat care au absolvit cursul de formare profesională și 6 persoane din afara grupului țintă);

Structuri de economie socială

În scopul reducerii gradului de dependență a cetățenilor romi față de ajutoarele sociale și reducerea gradului de sărăcire a comunității rome se vor crea trei structuri de economie socială. Una în localitatea Brădeni, una în localitatea Malu și una în localitatea Budești și vor avea drept scop producția de împletituri din nuiele (răchită/papură).

Aceste structuri vor reprezenta întreprinderi sociale, gestionate de primăriile celor trei localități, în cadrul cărora vor fi angajate 30 de persoane (câte 10 persoane angajate în cadrul fiecărei structuri de economie socială dezvoltate), din care 24 de persoane din grupul țintă (persoane de etnie romă) și 6 persoane din alte categorii, din afara grupului țintă.

Informații proiect

 • Inițiator

  Asociația ASURA

 • Perioada

  Ianuarie 2015 - Decembrie 2015

 • Valoarea

  2.674.521,00 lei

 • Parteneri

  Primăria Comunei Brădeni, Primăria Orașului Budești și Primăria Comunei MaluArhivă Proiecte

Calendar evenimente