Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

#omeserie


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/633/6/14/130518

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE:  

Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia

Regiuni

1.Județele regiunii Centru: Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna;

2.Județele regiunii Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;

3.Județele regiunii Sud-Est: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea;

4.Județele regiunii Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;

5.Județele regiunii Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare a 182 de elevi din învațământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud -Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane, consilierea și orientarea profesională a acestora, stimularea competitivității prin organizarea de competiții profesionale și crearea unui sistem de informare în dublu sens: de la angajatori către unitățile de învățământ (despre nevoile de instruire) și de la unitățile de învățământ către angajatori (despre nevoile reale de pe piața muncii).

Obiectiv Specific 1.  Organizarea şi derularea de programe de învăţare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau  elevi din mediul rural, și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică precum și cu privire la principiile inovării sociale, nediscriminare și a îmbunătăţirii accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

Obiectiv Specific 2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau din mediul rural. Realizarea acestui obiectiv constă în asigurarea unor programe specifice de consiliere și orientare în carieră organizate de unitățile de învățământ în parteneriat cu un furnizor specializat și acreditat și dobândirea de competențe transversale. Ca efect al acestui demers cel puțin 21% din total grup țintă, - 39 de persoane - își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care minim 11% romi / rural - 4).

Obiectiv Specific 3. Încheierea de 10 noi parteneriate/ convenţii între furnizorii de educaţie şi formare profesională iniţială (unităţi de învăţământ) şi partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potenţiali angajatori ai viitorilor absolvenţi, în special cu entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) și crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local. Realizarea acestui obiectiv se va face prin intermediul unei platforme de tip e-jobs în materie de stagii de practică (o platformă cu rol de incluziune și ocupare pe piața muncii). Platforma va funcționa ca un liant între elevi și potențiali angajatori. Prin intermediul ei se va realiza legătura dintre elevii care urmează cursurile școlilor postliceale sau ale liceelor tehnologice și de arte și meserii și angajatorii care au nevoie de aceștia pentru derularea activității lor.

Obiectiv Specific 4. Stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unor competiții profesionale care să-i răsplătească pe cei mai buni. Îmbunătățirea performanțelor elevilor se va realiza prin sesiuni de informare cu privire la educația financiară și de formare a competențelor TIC, testări și concursuri în vederea verificării aptitudinilor nou dobândite prin stagiile de practică și stimularea competitivității în rândul elevilor prin participarea la concursuri/competiții pe meserii cu acordare de premii, urmărind și creșterea gradului de încredere al angajatorilor în capacitățile profesionale ale grupului țintă.

Obiectiv Specific 5. Crearea unui rețele de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua unităţilor de învăţământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unităţile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional /local.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învăţământul secundar şi / sau terţiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ, dintre care 19 persoane de etnie romă sau din mediul rural.

Cele 182 de persoane recrutate vor urma stagii de practică la agenții economici aleși preponderent din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (minim 20% dintre stagiile de practică), contribuind semnificativ la dezvoltarea sistemului de formare profesională și la o integrare rapidă socio-profesională. Selecția GT va fi realizată prin intermediul liceului și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, nediscriminării și tratamentului egal.

ACTIVITĂȚI

A 1. Managementul proiectului

-      A 1.1. Realizarea managementului proiectului: monitorizarea, evaluarea internă și raportarea

A 2. Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte

-      A 2.1 Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

-      A 2.2 Informare și publicitate proiect

A 3.  Selectare grup țintă

-      A 3.1 Selectare grup țintă

În cadrul activității A 3. se vor identifica și recruta 182 de elevi la grupul țintă al proiectului și se vor desfășura activități de informare și conștientizare. Implicarea și menținerea se fac printr-un plan de acțiune personalizat, având rolul de a implica efectiv beneficiarii și de a-i face pe ei responsabili pentru dezvoltarea profesională proprie.

A 4. Crearea și operaționalizarea unei platforme digitale pentru dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

-      A 4.1 Crearea și operaționalizarea unei platforme digitale pentru dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

În cadrul activității A 4 se vor crea 10 noi parteneriate între unitățile de învățământ și firme din sectorul privat, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Rolul noilor parteneriate este de a facilita tranziţia de la educaţie la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potenţial angajator, inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învăţare la locul de muncă, prezentându-le acestora ce facilităţi fiscale au firmele pentru angajarea tinerilor etc. Se va realiza o platformă de tip e-jobs, care va funcționa ca un liant între elevi și potențialii angajatori.

 A 5. Consiliere și orientare profesională pentru elevi

-      A 5.1 Consiliere și orientare profesională pentru elevi

În cadrul activității A 5 se vor desfășura servicii de consiliere din educație și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere şi orientare în carieră organizat de unităţile de învăţământ identificate în parteneriat cu consorțiul proiectului, completate cu informare și consiliere profesională prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați. În cadrul acestei activități, serviciile de consiliere și orientare în carieră includ toate cele 5 tipuri principale de intervenții stipulate în Anexă II la Ordinul comun MECTS – MMFPS nr 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 și anume: informarea cu privire la carieră, educația cu privire la carieră, consilierea carierei, consilierea pentru angajare și plasarea.

A 6. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

-      A 6.1 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

Derularea stagiilor de practică pentru cei 182 de elevi din grupul țintă se va face țînând cont de planificarea din cadrul planului de învățământ, precum și de prevederile curricumului pentru specializările și anii de școlarizare cuprinși în proiect. Stagiile de practică se vor organiza și se vor desfăşura pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, încheiată între unitatea de învăţământ și partenerul de practică. Stagiile de practică vor putea fi organizate atât la angajatorii care fac parte din parteneriatul constituit pentru proiect, cât şi la angajatorii care nu fac parte din parteneriatul constituit pentru proiect.

A.7. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

-      A 7.1 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

Concursul pe meserii care va fi organizat în cadrul acestei activități va stimula elevii cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domenii diverse, precum cel stiințific, tehnico aplicativ, cultural-artistic, civic și în cel sportiv. Reglementarea organizării și premierii în cadrul concursului pe meserii va fi realizată respectând prevederile referitoare la concursurile pe meserii din Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare avizată de Ministerul Educației Naționale şi a Regulamentului de organizare a concursurilor pe meserii eleborate în cadrul proiectului.

REZULTATE PRECONIZATE:

-  8 comunicate de presă și 16 anunțuri de presă ce vor mediatiza periodic rezultatele obținute și vor crește vizibilitatea finanțatorului, partenerilor și a proiectului în cele 5 regiuni țintă.

- 182 de elevi identificați, selectați la grupul țintă, consiliați și participanți la stagii de practică

- 7 Conferințe județene de recrutare

- 182 Kituri selecție și recrutare grup țintă realizate și distribuite 

-  1 platforma tip e-jobs de legătură între instituții de învățământ - elevi/părinți - angajatori, realizată în vederea asigurării unei interfețe utile privind  comunicarea între toți factorii implicați în procesul de realizare a practicii și ulterior în accesul pe piață muncii.

-  10 noi parteneriate/ convenții între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unități de învatamânt) și partenerii de practică (societăți comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

- 39 elevi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

- 4 evenimente de dezvoltare personală și profesională (tip CATAN și Rețeaua Energetică)

-  1 concurs pe meserii organizat

- 20 premii a câte 1000 RON acordate

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de: 2.268.508,69 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.928.232,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 340.276,29 de lei).

Lider de parteneriat: Asociația „ASURA”: 1.533.989,49 lei

Partener 1: Asociatia EVA: 734.519,2 lei

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

 • Inițiator

  Asociația „ASURA”

 • Perioada

  24.07.2020-23.07.2022

 • Valoarea

  2.268.508,69 lei

 • Parteneri

  Lider de parteneriat: Asociația „ASURA” , Partener 1: Asociația EVA

 • Echipa

  Manager de proiect: Iuxel VîjiacUpdate concurs pe meserii #omeserie

15/07 - Update concurs pe meserii #omeserie

În atenția elevilor participanți la [...]
Liste intermediare câștigători concurs pe meserii #omeserie

07/07 - Liste intermediare câștigători concurs pe meserii #omeserie

S-au publicat listele intermediare ale [...]
Regulament concurs #omeserie

18/05 - Regulament concurs #omeserie

S-a publicat regulamentul concursului pe [...]
#omeserie - S-a lansat prima fază a Concursului pe meserii

12/04 - #omeserie - S-a lansat prima fază a Concursului pe meserii

FAZA I - PREÎNSCRIERI ONLINE Preînscrierile [...]
Cel mai ușor mod de a căuta și publica joburi!

27/01 - Cel mai ușor mod de a căuta și publica joburi!

În cadrul proiectului ,,#omeserie’’ a [...]
Căutăm licee partenere

07/10 - Căutăm licee partenere

Pentru a ajunge să știi [...]
Căutăm #mentori

06/10 - Căutăm #mentori

Mentorii sunt cei care îi [...]
S-a lansat proiectul #omeserie!

20/08 - S-a lansat proiectul #omeserie!

Asociația ASURA, în calitate de [...]
Nici un eveniment legat de acest proiect.

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente