Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

Investeste in viitorul tau! - stagii de practica pentru elevi


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/633/6/14/130683

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE:  

Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia

Regiuni

1.Județele regiunii Centru: Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna;

2.Județele regiunii Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;

3.Județele regiunii Sud-Est: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea;

4.Județele regiunii Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;

5.Județele regiunii Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare a 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud -Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane, consilierea și orientarea profesională a acestora, stimularea competitivității prin organizarea de competiții profesionale și crearea unui sistem de informare în dublu sens: de la angajatori către unitățile de învățământ (despre nevoile de instruire) și de la unitățile de învățământ către angajatori (despre nevoile reale de pe piața muncii).

Obiectiv Specific 1.  Organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau  elevi din mediul rural, și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică precum și cu privire la principiile inovării sociale, nediscriminare și a îmbunătățirii accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

Obiectiv Specific 2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau din mediul rural. Realizarea acestui obiectiv constă în asigurarea unor programe specifice de consiliere și orientare în carieră organizate de unitățile de învățământ în parteneriat cu un furnizor specializat și acreditat și dobândirea de competențe transversale. Ca efect al acestui demers cel puțin 21% din total grup țintă, – 39 de persoane – își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care minim 11% romi / rural – 4).

Obiectiv Specific 3. Încheierea de 10 noi parteneriate/ convenţii între furnizorii de educaţie şi formare profesională iniţială (unităţi de învăţământ) şi partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potenţiali angajatori ai viitorilor absolvenţi, în special cu entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) și crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local. Realizarea acestui obiectiv se va face prin intermediul unei platforme de tip e-jobs în materie de stagii de practică (o platformă cu rol de incluziune și ocupare pe piața muncii). Platforma va funcționa ca un liant între elevi și potențiali angajatori. Prin intermediul ei se va realiza legătura dintre elevii care urmează cursurile școlilor postliceale sau ale liceelor tehnologice și de arte și meserii și angajatorii care au nevoie de aceștia pentru derularea activității lor.

Obiectiv Specific 4. Stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unor competiții profesionale care să-i răsplătească pe cei mai buni. Îmbunătățirea performanțelor elevilor se va realiza prin sesiuni de informare cu privire la educația financiară și de formare a competențelor TIC, testări și concursuri în vederea verificării aptitudinilor nou dobândite prin stagiile de practică și stimularea competitivității în rândul elevilor prin participarea la concursuri/competiții pe meserii cu acordare de premii, urmărind și creșterea gradului de încredere al angajatorilor în capacitățile profesionale ale grupului țintă.

Obiectiv Specific 5. Crearea unui rețele de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua unităţilor de învăţământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unităţile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional /local.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învăţământul secundar şi / sau terţiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ, dintre care 19 persoane de etnie romă sau din mediul rural.

Cele 182 de persoane recrutate vor urma stagii de practică la agenții economici aleși preponderent din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (minim 20% dintre stagiile de practică), contribuind semnificativ la dezvoltarea sistemului de formare profesională și la o integrare rapidă socio-profesională. Selecția GT va fi realizată prin intermediul liceului și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, nediscriminării și tratamentului egal.

ACTIVITĂȚI

A1  Managementul proiectului

-  A 1.1 Realizarea managementului proiectului: monitorizarea, evaluarea internă și raportarea

A2. Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte

-      A 2.1 Cheltuieli indirecte

-      A 2.2 Informare si publicitate

A3. Selectare grup țintă

-       A 3.1 Selectare grup țintă

Activitatea de selectare grup țintă presupune 3 etape:  identificarea grupului țintă, recrutarea persoanelor,  implicarea și menținerea GT. Se vor verifica următoarele condiții ale persoanelor potențial grup țintă: să fie înmatriculate în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă, să aibă domiciliul sau reședința în regiunile proiectului (copie CI); să-și exprime acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează; adeverință de elev; să-și dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; să nu mai participe la alte activități similare finanțate din Fondul Social European, să aibă complet și corect completate formularul de grup țintă și alte documente relevante pentru stabilirea apartenenței la grup țintă solicitate.

A4. Crearea și operaționalizarea unei rețele pentru dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

-      A 4.1 Crearea și operaționalizarea unei rețele pentru dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

Un rezultant important al acestei activități este creearea și operaționalizarea unei platforme online ce va avea 2 interfețe: una practicant și una angajatori, posibilitatea de creeare conturi practicant și angajator, încărcare documente (cv-uri, experiență relevantă), necesitățile angajatorilor în funcție de profilul companiei.

A5 Consiliere și orientare profesională pentru elevi

-      A 5.1 Consiliere și orientare profesională pentru elevi

În cadrul activității A5 se vor desfășura servicii de consiliere din educație și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieþei muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere și orientare în carieră organizat de unitaþile de învățământ identificate în parteneriat cu consorțiul proiectului, completate cu informare și consiliere profesională prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați.

A6 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

-      A 6.1 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

În cadrul activității Se vor organiza stagii de practică pentru elevi în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate. Stagiile de practică se vor realiză în conformitate cu prevederile Legii 258/2007 privind practică elevilor și studenților și ale normativelor/reglementărilor specifice domeniului (Anexa 1 – Cadrul strategic și legal relevant).

A7 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

-      A 7.1 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

În cadrul activitîții se va organiza concursuri de meserii. Prin organizarea concursurilor de meserii și în consecință prin premiile acordate în cadrul concursurilor ne dorim contribuția la creșterea prezenței la școală și chiar stimularea performanței școlare.
 

REZULTATE PRECONIZATE:

-182 persoane identificate 182 elevi selectați dintre care 19 elevi de etnie romma selectați 19 elevi din mediul rural selectați registru grup țintă

- 7 Conferințe județene de recrutare 

-182 Kit-uri selecție și recrutare grup țintă distribuite

-1 Platformă tip e-jobs de legătură între instituții de învățământ-elevi/părinți-angajatori

-10 noi parteneriate/ convenii între furnizorii de educaie și formare profesională iniiala (unitai de invaamant) și partenerii de practică (societai comerciale/ structuri asociative, poteniali angajatori ai viitorilor absolveni, în special cu entitai din sectoarele economice cu potenial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI)

-182 elevi consiliați cel puțin 21% din total grup țintă - 39 persoane își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant:, din care minim 11% rromi / rural-4)

-182 kituri materiale program practică distribuite

-182 elevi participanți la practică

-39 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant dintre care 4 elevi de etnie romma  și 4 elevi din mediul rural

- 19 elevi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant dintre care 3 elevi de etnie romma și 3 elevi din mediul rural 

- 1 concurs pe meserii organizat

- 20 premii a câte 1000 RON acordate

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 2.309.805,10 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.908.225,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 336.745,61 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 64.834,32 lei).

Lider de parteneriat: RIDAL SYSTEM SRL: 1.296.686,86 lei

Partener 1: Asociația „ASURA”: 1.013.118,24 lei

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

 • Inițiator

  RIDAL SYSTEM SRL

 • Perioada

  07.08.2020 - 06.08.2022

 • Valoarea

  2.309.805,10 lei

 • Parteneri

  Asociația ASURA (Partener 1)

 • Contact

  -

 • Echipa

  Liviu Constantin DOBREA, Manager de proiect

  Iuxel VÎJIAC, Coordonator partener ASURANici o știre legată de acest proiect.
Nici un eveniment legat de acest proiect.
Nici un fișier atașat proiectului.

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente